Hướng dẫn cài font, bộ gõ

FZShuti font(7.22 MB)

FZYaoti font(3.09 MB)

LiSu font(8.88 MB)

YouYuan font(6.47 MB)


STCaiYun font(5.41 MB)

STFangSong font(10.8 MB)

STHupo font(3.54 MB)

STKaitifont(12.1 MB)

STLiti(3.92 MB)

STSong(11.1 MB)


STXihei(9.31 MB)

STXingkai(3.83 MB)

STXinwei(3.86 MB)

STZhongsong(11.5 MB)

Download chinese font - font tiếng Trung - font tieng Trung-Download font tieng Hoa



more :


Download font ti?ng Trung-Font tieng Trung-Font tieng Hoa-Download Chinese font









HOẶC





FILE CÀI ĐẶT FONT TIẾNG HOA CHO WEB



GIẢN THỂ



- Unicode-GianThe.exe




PHỒN THỂ



- Unicode-PhonThe.exe